top of page
board-3317496_1920.jpg
Kvalitesarbete: Bild

Stahrebolagen har som ambition att i alla avseenden bedriva vår verksamhet med kvalitén i fokus.

Inom ramarna för vårt kvalitetsarbete arbetar vi aktivt med att upprätta tydliga arbetsbeskrivningar, inklusive hanterings- och skyddsföreskrifter samt miljöplan, så att våra entreprenader utförs på korrekt sätt och lever upp till de kvalitetskrav som beställare och myndigheter kräver av oss. Vår personal utbildas såväl internt som externt samt arbetar inom olika saneringsområden för fortlöpande kompetensutveckling.

Kvalitetspolicy

  • Kundens önskemål och nytta av Stahrebolagen är det centrala i vårt agerande.

  • Kundens behov och förväntningar analyseras och bekräftas.

  • Vi ska uppträda på ett kundvänligt sätt beträffande tider, klädsel, språkbruk, ordning och reda.

  • Vi förebygger fel, korrigerar omedelbart och lär av erfarenheter.

  • Vi följer upprättade kvalitetssystem och ser förbättringar av kvalitén som ett medel att nå god uthållig lönsamhet.

  • Varje uppdrag ska genomföras så att de blir en god referens.


Vi gör löpande uppföljningar av hur vårt kvalitetssystem och våra policys fungerar avseende lämplighet, effektivitet, funktion och tillämpning i det dagliga arbetet.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om vårt kvalitetsarbete.

Kvalitesarbete: Text
bottom of page