top of page
water-2676969_1920.jpg

MILJÖARBETE

Miljöarbete: Bild

Vi arbetar både aktivt och praktiskt med miljöfrågor. År 2013 bestämde vi oss för att integrera miljöarbetet i ett miljöledningssystem som resulterade i en miljödiplomering 2014. Miljödiplomeringen är ingen engångsprodukt – en gång om året sker omdiplomering och revidering som utförs av representanter från Eskilstuna Energi & Miljö och externa konsulter.

Miljödiplomeringen innebär att vi arbetar efter ett miljöledningssystem som bygger på de fem grundelementen i ISO 14001 och uppfyller kraven i den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas. Vi arbetar med ständiga förbättringar vad gäller både miljöförbättrande åtgärder och dokumentation.

Miljöansvarig på företaget är Jonnah Stahre som tillsammans med miljöombuden Kennet Lund och Peter Ludwigsson bildar en miljögrupp. Miljögruppen träffas regelbundet för att utveckla och följa upp miljöarbetet. Handlingsplaner och miljömål är väl integrerade i Stahrebolagets verksamhet och personalen blir ständigt informerade och uppdaterade om det senaste.

VD Bernhard Barkfeldt Stahre bär det yttersta ansvaret för lagefterlevnad och Jonnah Stahre för miljöledningsarbetet.

Miljöberättelser

Miljöpolicy

Stahrebolaget är ett effektivt och miljömedvetet saneringsföretag som arbetar med sanering, skadeservice och underhållsservice. Stahrebolagets policy är att de tjänster och entreprenader vi utför ska gagna människa och miljö ur ett längre perspektiv. Vi ska förebygga föroreningar och bidra till en hållbar utveckling där man tar till vara på den miljö och resurser som finns idag.

Miljöfrågorna ska integreras i alla delar av vår verksamhet enligt följande riktlinjer:

  • Vi ska arbeta för en ständig förbättring och minska miljöbelastningen från vår verksamhet genom att naturresurser, energi, kemikalier och material nyttjas effektivt.

  • Vår verksamhet uppfyller lagar och andra krav.

  • Alla medarbetare inom Stahrebolaget ska involveras och informeras om vårt miljöarbete. De anställda ska utbildas fortlöpande och vara medvetna om miljöansvarets betydelse för företaget och utföra tjänsterna med hänsyn till detta på ett komplett sätt.

  • All hantering av avfall och farligt avfall sker alltid genom ett säkert och miljöanpassat sätt.Vi ska hela tiden eftersträva effektiva lösningar av alla former av transporter så att all bränsleförbrukning minimeras.

  • Vi garanterar att all hantering och förvaring av kemikalier sker på ett säkert sätt. Vi arbetar aktivt med att utvärdera och byta ut kemikalier ur miljösynpunkt.

  • Vi ska ställa miljökrav på våra underentreprenörer och leverantörer som överensstämmer med Stahrebolagets miljöpolicy. Tillsammans utarbetar vi den bästa lösningen.

  • Vi ska arbeta i förebyggande syfte genom att ständigt hålla oss uppdaterade och informerade genom att aktivt söka ny och förbättrad miljökunskap.

Policyn fastställdes 2020-03-20.

Vid frågor kring om vårt miljöarbete kontakta miljöansvarig Jonnah Stahre.

Miljöarbete: Text
bottom of page