top of page
Kod

INTEGRETESPOLICY

På Stahrebolaget Fukt-& Saneringsteknik AB lägger vi stor vikt vid att skydda dina personuppgifter och har rutiner för att dina personuppgifter ska behandlas på ett korrekt sätt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av alla bolag inom Stahrebolaget Fukt-& Saneringsteknik används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Stahrebolaget Fukt-& Saneringsteknik sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning (EU) 2016/279, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen/i personalhandboken

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT OCH VAD ÄR EN BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER? 

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser. 

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas. 


PERSONUPPGIFTSANSVARIG/KONTAKTINFORMATION

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter så är vår personuppgiftsansvarig Bernhard Stahre. Bernhard.Stahre@Stahrebolaget.se

Stahrebolaget Fukt- &Saneringsteknik AB
Nystrandsgatan 5 
63346 Eskilstuna
016-516610
info@stahrebolaget.se


VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG OCH VARFÖR?


Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter, bankkonto för löneutbetalning samt uppgifter som du gett om närmast anhörig. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt anställningsavtal med dig och för att uppfylla regler i lag och kollektivavtal. Vi sparar även personuppgifter i vårt intranät Rekyl som handlar om hur och vart du har arbetat samt utbildningsuppgifter.HUR OCH NÄR BEHANDLAR VI INFORMATION OM DIG?


Den personliga informationen du tillhandahåller är data som du aktivt tillhandahåller oss genom att fylla i olika typer av formulär eller som tillhandahålls oss i på annat vis direkt från dig, alternativt från ombud, så som exempelvis bostadsrättsförening, fastighetsförvaltare eller försäkringsbolag. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER? 


Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?


Stahrebolaget Fukt-&Saneringstekniks har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot t.ex. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen.

Personuppgifter som finns i pappersform hanteras och förvaras i inlåsta skåp.


DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Du har också rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål och till exempel inte används för direktreklam. Vi kan däremot inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring som exempelvis bokföringsregler.

Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn, e-post, telefonnummer och postadress. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Begäran enligt ovan skickas till adress ovan. Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.

Integretespolicy: Om
bottom of page